نیروگاه موتور گاز سوز سیرجان

نیروگاه موتورگاز سوز سیرجان شامل 13 دستگاه موتور گازسوز در منطقه اقتصادی سیرجان می باشد. برق تولید شده این نیروگاه جهت تقویت برق منطقه و بخشی از بخار تولیدی در مراکز نزدیک به نیروگاه مانند گلخانه ، استخر و کارخانه روغن نباتی استفاده می شود.

محل اجرای پروژه:

استان کرمان – شهرسیرجان

کارفرما:

شرکت انرژی گستران متحد

مدت اجرا : مجموعا 7 ماه

در این راستا شرکت توسعه سازه های انرژی خزر موفق به اخذ 2 قرارداد از شرکت انرژی گستران متحد پیمانکار EPC پروژه به شرح ذیل گردیده است:

  • قرارداد عملیات تجهیز کارگاه، ساختمانی، نصب تاسیسات مکانیک، برقی ،ابزار دقیق
  • قرارداد تامین تجهیزات داخلی

جهت اطلاعات بیشتر هر قرارداد لطفاً روی عکس قرارداد مربوطه ذیل کلیک شود