مدیریت پیمان

مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه عبارت است از تامین و به کارگیری مصالح و تجهیزات کارگاهی،مجهز نمودن و بر چیدن کارگاه،تهیه و تامین ماشین الات و ابزار کارگاهی،تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه،سرپرستی و مدیریت اجرایی،فنی،مالی و اداری بر کل اجرای پروژه و همچنین تاسیسات (مکانیکی،الکترونیکی و برقی) و محوطه سازی و سایر کارهای مرتبط تا تکمیل نهایی پروژه.
در این روش (مدیریت پیمان) کلیه هزینه های اجرای پروژه (حقوق و دستمزد کارگران و پیمانکاران،خرید مصالح،ابزارالات و تجهیزات،حمل و عوامل اجرایی و…) که بر عهده کارفرما بوده و با اطلاع و رضایت کامل ایشان و تایید فاکتورها انجام می دهد و پیمانکار درصدی از کل فاکتورها و هزینه ها را به عنوان نظارت و مدیریت پروژه از کارفرما اخذ می نماید.

شرکت توسعه سازه های انرژی خزر با بکارگیری تیم مدیریت باتجربه، استانداردها و تکتولوژی مدرن و مدیریت دقیق و موثرهزینه ها، کاهش  کلی هزینه های پروژه ها را ممکن می سازد.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

.