پروژه ایستگاه شیر بین راهی خط لوله آبادان – بصره

موضوع قرارداد :

احداث و نصب 4 ایستگاه های شیر بین راهی و تعداد 12 انشعاب 32 اینچی شامل عملیات ساختمانی و فونداسیون ها ، مکانیک و ابزار دقیق و اجرای انشعابات مربوط به پروژه خط لوله "48 با مشخصات ASME B36, BE,LSAW, API 5L GR, X65, PSL2, THK. 1.125” انتقال گاز آبادان - بصره.

ایستگاه شماره یک در کیلومتر 45 ، ایستگاه شماره دو در کیلومتر 60، ایستگاه شماره سه در کیلومتر 78 و ایستگاه شماره 4 در کیلومتر 85.

محل اجرای پروژه:

محدوده شهر بصره – عراق

کارفرما:

شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیان

مدت اجرا: 4 ماه