اجرای سازه های بتنی اصلی نیروگاه

- اجرای سازه های بتنی اصلی نیروگاه (سیویل شماره 1 ) شامل فعالیت های ذیل:

  • احداث کانال کنترل سیلاب نیروگاه ( به صورت U شکل و با درپوش بتنی ) به طول 527 متر و بالغ بر 1400 مترمکعب بتن ریزی،
  • اجرای دیوارهای پیرامونی بتنی نیروگاه به طول 650 متر و بالغ بر 1500 مترمکعب بتن ریزی،
  • احداث سازه بتنی مخزن آب آتش نشانی با ظرفیت 3600 مترمکعبی به طول 30 متر، عرض 15 متر و ارتفاع حدود 8 متر و بالغ بر 1500 مترمکعب بتن ریزی به همراه عایق کاری و هیدروتست