اجرای سازه های بتنی اصلی نیروگاه شماره 2

 

-اجرای سازه های بتنی اصلی نیروگاه (سیویل شماره 2 ) شامل فعالیت های ذیل:

  • فونداسیون ELEVETED WATER TANK بالغ بر 60 مترمکعب بتن ریزی،
  • فونداسیون DEMINERALIZED WATER TANK بالغ بر 60 مترمکعب بتن ریزی،
  • فونداسیون CONDENSATE RECEIVER TANK بالغ بر 30 مترمکعب بتن ریزی،
  • تهیه، ساخت و اجرای نرده های فلزی پیرامونی نیروگاه به تعداد حدود 250 عدد،
  • جاده های دسترسی داخلی و خارجی نیروگاه شامل بلوکاژ، بستر سازی ( اساس و زیر اساس )، رویه و آسفالت نهایی